Volontärtorget upphör!

Den sista september upphör Volontärtorgets verksamhet helt, fram till dess finns möjlighet att kontakta oss på samma sätt som tidigare.

Intigritetspolicy

Volontärtorgets integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi på Volontärtorget behandlar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du som registrerad har hos oss. 

Vem är personuppgiftsansvarig?
Volontärtorget (Org.nr 802488-9654) är personuppgiftsansvariga för de uppgifter du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig.

Vilka personuppgifter behandlar ni?
I första hand så behandlar vi uppgifter som du lämnat till oss via våra hemsida. Men dessa kan i efterhand kompletteras med uppdragshistorik och annan information relevant för ditt volontärarbete eller uppdrag. Följande är exempel på personuppgifter som vi kan komma att hantera om dig vid olika tillfällen: 

När du är i kontakt med oss som volontär:

 • Namn
 • Födelseår
 • Intressen
 • En kort beskrivning om dig själv och dina intressen som du lämnat till oss
 • Ort
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Uppdragshistorik

När du är i kontakt med oss som uppdragsgivare:

 • Namn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Organisationstillhörighet
 • Personnummer (vid enskild firma)

Andra typer av kontakter

Om du arbetar för någon av våra externa samarbetspartners eller tar kontakt med oss av någon annan anledning kan vi komma att samla in personuppgifter som är relevanta för ärendet. Vi kan även komma att behandla personuppgifter om det krävs för att uppfylla avtal eller annan rättslig förpliktelse.

Personuppgifter om barn

Vår verksamhet riktar sig inte till barn och samlar därför inte in uppgifter om dessa. Om du som målsman upptäcker att ditt barn lämnat personuppgifter till oss ber vi dig att kontakta oss så att vi kan ta bort uppgifterna.

Varför behandlar ni personuppgifter?
Om du är volontär eller uppdragsgivare behandlar vi dina personuppgifter för att administrera uppdrag och utvärdera vår uppgift; ”Samordna och stötta ideellt arbete”. Vissa personuppgifter hanterar vi även för att uppfylla avtal eller krävs enligt rättslig förpliktelse. Följande är exempel på när vi behandlar personuppgifter:

 • När du som volontär anmäler dig vår hemsida
 • Du är anställd hos en uppdragsgivare och är dennes kontaktperson
 • När vi ska förmedla kontaktuppgifter om en volontär till en uppdragsgivare
 • Du som volontär använder vår hemsida för att ta kontakt med en uppdragsgivare
 • Du är kontaktperson hos någon av våra samarbetspartners

Hur länge lagrar ni mina personuppgifter?
På Volontärtorget gallrar vi rutinmässigt personuppgifter från våra system. Personuppgifter om volontärer och uppdragsgivare lagras i ett år efter senaste kontakt med oss. Om du söker arbete hos oss kommer vi lagra din ansökan två år efter att ansökningsförfarandet avslutades. Andra uppgifter lagras så länge de är nödvändiga för det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Vilka kan ta del av mina personuppgifter?
Vi kan komma att lämna ut uppgifter om dig som volontär till någon av våra uppdragsgivare. När så sker, tar vi bort känsliga uppgifter som du lämnat till oss. Som kontaktperson hos en uppdragsgivare kan vi lämna ut dina kontaktuppgifter till volontärer. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till våra samarbetspartners och tjänsteleverantörer. När så görs har du som individ samma lagliga skydd och rättigheter som om uppgifterna enbart hanterades av oss.

Vilka rättigheter har jag som registrerad hos er?

 • Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt. 
 • Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du till exempel bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.
 • Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.
 • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker med stöd av samtycke. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet som du angivit.
 • Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). 
 • Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Hur skyddar ni mina personuppgifter?
Volontärtorget vidtar alla lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att kunna uppfylla kraven som ställs på oss enligt dataskyddsförordningen och annan lagstiftning. Våra personuppgiftsbehandlingar har inventerats och analyserats utifrån deras potentiella känslighet vi har säkerställt att de system där personuppgifterna lagras har ett fullgott skydd.

Hur hittar jag den senaste version av denna policy?
Volontärtorget gör löpande ändringar i denna policy allt eftersom vår verksamhet förändras. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på denna hemsida. 

Hur kontaktar jag er?
Har du frågor om Volontärtorgets personuppgiftsbehandling eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

Volontärtorget
Skövde kulturhus
541 83 Skövde
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

AKTUELLA UPPDRAG


© Volontärtorget • Tel. 0733-11 81 21 • E-post: info@volontartorget.se