Syfte med frivilligt arbete

EU och regeringen har i överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL), tydligt tagit ställning för den ideella sektorns betydelse för samhällsutvecklingen. Ett välfungerande samhälle består av samverkan mellan tre stabila sektorer; den offentliga, den privata samt den ideella, som kompletterar varandra.

Empirisk kunskap visar på att frivilliga insatser ger ökad livskvalitet för mottagaren såväl som för givaren (volontären) av insatsen. Genom att utveckla fler sociala möten invånare emellan kan den ideella sektorn bidra till en ökad gemenskap och tillit mellan människor, samtidigt som utanförskap, ensamhet och segregation minskar. På det individuella planet ges ofta ett ökat självförtroende för den som ger en frivillig insats såväl som för den som tar emot den, och känslan av möjlighet till delaktighet i samhället ökar. För äldre kan föreningslivet vara nyckeln till en meningsfull tillvaro, och för unga kan det vara en väg in i arbetslivet. Detta genom en ökad livserfarenhet, ett större socialt nätverk och ett intyg som beskriver insatsen och eventuella utbildningar inom volontärverksamheten. Den ideella sektorn skapar också ofta möten mellan människor från olika kulturer, varför den även kan främja en god integration.

hemsidabild1

Volontärer och mottagare
Volontärer är personer med motivation och tid över för att göra medmänskliga insatser genom att bidra med egenkompetens och möta andras människors behov. Dessa individer finns i alla åldrar och grupper, här är mångfald ett viktigt nyckelord. Mottagaren kan exempelvis vara en person som känner ett behov av extra social gemenskap, deltagande i samhället eller stöd i vardagen. Det kan vara ett barn, en ungdom, en äldre person eller någon mitt i livet. För mottagaren kan en volontär vara den som underlättar eller till och med möjliggör socialt deltagande.

AKTUELLA UPPDRAG


© Volontärtorget • Tel. 0733-11 81 21 • E-post: info@volontartorget.se